Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

CONTACT CENTER NL BV

 

Artikel 1 – AlgemeenDefinities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, gesloten tussen CONTACT CENTER NL BV en opdrachtgevers, met betrekking tot het leveren van telemarketingactiviteiten/contactwerkzaamheden en daarmee verbonden diensten en producten. De bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* CONTACT CENTER NL BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONTACT CENTER NL BV, statutair gevestigd te Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 58528490;

* Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan CCNL een opdracht verstrekt;de natuurlijke of rechtspersoon tot wie voornoemde aanbieding c.q. overeenkomst is gericht;

* Offerte: het schriftelijk aanbod van CONTACT CENTER NL BV van diensten en de begroting van de aan die diensten verbonden kosten.zie art. 2.1;

* Afgewerkt adres: een adres waarop informatie vergaard is en het resultaat bekend is;

* Resultaat: positief, negatief alsook de reden waarom niet bereikbaar;

* Foutief adres: een adres waarbij het niet mogelijk is via bijgevoegd telefoonnummer de juiste persoon te bereiken;

* Non response: adressen welke met een negatief resultaat afgewerkt zijn;

* No Cure No Pay: alleen de specifiek overeengekomen positieve resultaten worden in rekening gebracht;

* Aangekocht adres: een adres welk speciaal voor de opdracht is aangekocht; of beschikbaar gesteld uit de databank van CONTACT CENTER NL BVCCNL;

* Gerapporteerd adres: een adres waarvan de gegevens en resultaten aan de opdrachtgeverOpdrachtgever zijn gerapporteerd;

* Voortgangsrapportage: een overzicht van gerealiseerde resultaten van een project in aantallen en percentages over een bepaalde periode;

* Orderrapportage: de adres- en resultaatgegevens zoals die op adresniveau aan de opdrachtgeverOpdrachtgever wordt geleverd;

* Inbound: inkomend telefoonverkeer;

* Outbound:   uitgaand telefoonverkeer;

* Effectieve belseconde: werkelijke gesprekstijd inclusief de verwerkingstijd;

* Beluur: klokuur minus pauzes;

* Schoon bestand: adressenbestand opgeschoond door middel van Bel-Me-Niet-Register666 bestand;

* 666 BestandBel-Me-Niet-Register: lijst van vastgelegde adressen welke conform de gedragscode niet benaderd mogen worden;

* Totaal aantal verwerkt: totaal aantal adressen waarvan het resultaat bekend is;

* Verwerkte contacten: totaal aantal adressen waarmee een contact tot stand is gekomen en waar een resultaat van bekend is;

* Effectieve verwerkte contacten: totaal aantal adressen waarmee een contact tot stand is gekomen waaraan een positief of negatief resultaat hangt.

 

CONTACT CENTER NL BV heeft te allen tijde het recht de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door één of meer derden of met personeel dat in dienst is van één of meer derden. Voor zover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van CONTACT CENTER NL BV wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe CONTACT CENTER NL BV hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van CONTACT CENTER NL BV. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van CONTACT CENTER NL BV, als omschreven in deze voorwaarden.

 

Artikel 2 – Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van CONTACT CENTER NL BV.Deze  algemene  voorwaarden  zijn,  met  uitsluiting  van  enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen (hierna:  de “overeenkomst”  of  de  “opdracht”),  tussen  CCNL  en Opdrachtgever voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. CCNL is pas gebonden aan een opdracht indien en voor zover  deze  door  CCNL uitdrukkelijk  en  schriftelijk  is aanvaard en bevestigd.Elke aanbieding en/of offerte van CONTACT CENTER NL BV is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeldt.

3. Alle  offertes  van  CCNL worden  uitgebracht  onder voorbehoud  van  goedkeuring  door  de  directie  van CCNL.onderlinge aanbiedingen door CONTACT CENTER NL BV of haar ondergeschikten zijn niet bindend, voor zover ze door CONTACT CENTER NL BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4. CCNL is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen; totstandkoming

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht CONTACT CENTER NL BVCCNL niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Oopdrachtgever.

2. Aanbiedingen van CONTACT CENTER NL BVCCNL zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de aanbieding, maar worden geheel vrijblijvend gedaan. CONTACT CENTER NL BVCCNL kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Oopdrachtgever.

3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand zodra CONTACT CENTER NL BVCCNL aan de opdrachtgeverOpdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4. De overeenkomst tussen opdrachtgeverOpdrachtgever en CONTACT CENTER NL BVCCNL komt tot stand door acceptatie van de opdracht door laatstgenoemde.

5. De opdrachtverstrekking kan mondeling, schriftelijk of per dataverkeer geschieden. De opdrachtgeverOpdrachtgever is gedurende twee weken aan de opdracht gebonden. Indien CONTACT CENTER NL BVCCNL niet binnen deze termijn de opdracht afwijst, geldt zij als geaccepteerd.

6. Zowel de offerte alsook de opdrachtverstrekking verplichten niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

7. Indien CONTACT CENTER NL BV op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt (prijs, betaling, condities) zal de opdrachtgever deze prestatie betalen met inachtneming van de alsdan geldende tarieven.

 

Artikel 4 – Annulering

1. De opdrachtgeverOpdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren vóórdat CONTACT CENTER NL BVCCNL met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, indien de opdrachtgeverOpdrachtgever de hierdoor voor CONTACT CENTER NL BVCCNL ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door CONTACT CENTER NL BVCCNL geleden verliezen en gederfde winst, in elk geval de kosten die CONTACT CENTER NL BVCCNL reeds ter voorbereiding heeft gemaakt (verzamelen, aankoop adressenbestand, opstellen belscript, briefing telemarketeers). In ieder geval bedragen de annuleringskosten 25% van de netto opdracht.

 

Artikel 5 -Wijziging in de overeenkomst

1. Behoudens tariefwijziging als hierna bepaald, zullen wijzigingen in de overeenkomst slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen CONTACT CENTER NL BVCCNL en opdrachtgeverOpdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Indien een wijziging als in het vorig lid bedoeld, leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de oorspronkelijke prijs schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 6 – Tarieven

1. Alle opgegeven en overeengekomen tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en wel schriftelijk door CONTACT CENTER NL BVCCNL anders wordt vermeld.

2. De overeengekomen prijs geldt uitsluitend voor de overeengekomen prestatie, conform de overeengekomen specificaties, onder voorbehoud van het hierna bepaalde.

 

Artikel 7 – Tariefwijziging

1. CONTACT CENTER NL CCNL is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst de diensten waarvan CONTACT CENTER NL BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in prijs stijgen: stijging van telefoonkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.

CONTACT CENTER NL BVCCNL behoudt zich het recht voor om ingeval van onduidelijk aangeleverde teksten, copy en/of databestanden en/of ondeugdelijke toeleveringen door de opdrachtgeverOpdrachtgever, die CONTACT CENTER NL BVCCNL tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, als moverende reden aan te voeren ter verhoging van de overeengekomen tarieven.

2. CONTACT CENTER NL BVCCNL geeft een prijsverhoging onverwijld aan de opdrachtgeverOpdrachtgever ter kennis.

 

Artikel 8 – Leveringstermijn

1. Opdrachten  worden  uitgevoerd  binnen  de  in  de  opdracht vermelde  of  geschatte  termijn,  tenzij  zulks  onmogelijk  blijkt. Alle uitvoeringstermijnen van CCNL zijn echter indicatief.De levertijd wordt door partijen zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch heeft een indicatieve strekking. CONTACT CENTER NL BV is dan ook bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar middels aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

 

Artikel 9 – Betaling; incasso

1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen  binnen veertien (14) dagen na de factureerdatum, in euro’s en zonder enige inhouding, aftrek of verrekening.de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reageert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen.

3. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf het moment van intreden van verzuim is Opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, die CCNL ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden. Deze worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Minimaal zal een bedrag van € 250,- gelden.In geval van schending van de in lid één van dit artikel genoemde termijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, vanaf de datum van opeisbaarheid van de hoofdsom.

4. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever gehouden om CONTACT CENTER NL BV, naast betaling van aanmaningskosten, hoofdsom en verschenen rente, schadeloos te stellen voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze worden gesteld op 15% van de hoofdsom vermeerdert met de verschenen rente, zulks met een minimum van _. 150,-.

5. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

3.Indien Opdrachtgever niet binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt tegen de betreffende factuur, wordt Opdrachtgever geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen.

4. CCNL  behoudt  zich  het  recht  voor  om Opdrachtgever periodiek  te  factureren  voor  reeds  verrichte  werkzaamheden  en Opdrachtgever zal desgevraagd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling verschaffen.

 

Artikel 10 – Zorgplicht; geheimhouding

1. CONTACT CENTER NL BVCCNL zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgeverOpdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgeverOpdrachtgever in acht nemen.

2. Tevens draagt CONTACT CENTER NL BVCCNL zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgeverOpdrachtgever in het kader van de opdracht aan CONTACT CENTER NL BVCCNL ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

 

Artikel 11 – Overmacht

1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen CCNL niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.Indien CONTACT CENTER NL BV door overmacht wordt verhinderd te presteren, wordt de prestatieplicht van CONTACT CENTER NL BV opgeschort tot de situatie van overmacht is geëindigd.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door CCNL bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan brand en andere bedrijfsstoornissen hetzij bij CONTACT CENTER NL BV hetzij bij namens CONTACT CENTER NL BV werkzame derden en andere buiten machte liggende gebeurtenissen zoals mobilisatie, oorlog, blokkade, onlusten, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van belastingen, vertraging of het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven en andere soortgelijke omstandigheden.

3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van CCNL opgeschort. In zulke gevallen heeft Opdrachtgever noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, noch het recht om naderhand de levering van de diensten van CCNL te weigeren, noch het recht om haar (betalings-)verplichtingen jegens CCNL op te schorten.

4. Indien CCNL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de leverbare dienst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft in het economisch verkeer.

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van CCNL is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van CCNL ter zake wordt uitgekeerd. In aanvulling daarop is de aansprakelijkheid van CCNL beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de levering van de betreffende dienst. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van CCNL beperkt tot een bedrag van maximaal € [20.000],-.De aansprakelijkheid van CONTACT CENTER NL BV uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen vergoeding aan CONTACT CENTER NL BV verminderd met de kosten die CONTACT CENTER NL BV gemaakt heeft ter zake van het geleverde.

2. CCNL is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade, of indirecte schade.

2. CONTACT CENTER NL BVCCNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, dan wel gebrekkige en/of onvolledige en/of te laat verstrekte informatie van opdrachtgeverOpdrachtgever.

3. CONTACT CENTER NL BVCCNL is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem haar voor, door of namens opdrachtgeverOpdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4. De opdrachtgeverOpdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door CONTACT CENTER NL BVCCNL niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen, die mondeling of door de opdrachtgeverOpdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

5. Indien CCNL wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, daaronder begrepen het personeel van de Opdrachtgever, heeft geleden in verband met de door CCNL verrichte diensten, is de Opdrachtgever gehouden CCNLvoor deze vorderingen te vrijwaren.

 

 

Artikel 13 – Opschorting, staking en ontbinding

1. Indien er gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is CONTACT CENTER NL BV bevoegd de levering van diensten uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door CONTACT CENTER NL BV door deze vertraging te lijden schade.

2. CONTACT CENTER NL BV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.

3.1. Onverminderd  het  bepaalde  in  de  overige  artikelen  van  deze algemene voorwaarden  wordt  de  Opdrachtgever  indien  hij  niet,  niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem  uit  de  overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden mocht  voortvloeien,  alsmede  in  geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of indien hij onder  beheer,  bewind  of  curatele  wordt  gesteld, of indien hij zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt of voornemens is daartoe, geacht  van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CCNL het recht, zonder  enige  ingebrekestelling  en  zonder  rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden,  ter  keuze van  CCNL,  zonder  dat  CCNL tot  enige schadevergoeding gehouden is. In deze gevallen is elke vordering die  CCNL op de Opdrachtgever  heeft, onmiddellijk opeisbaar.

2. Indien er twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is CCNL bevoegd de levering van diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door CCNL door deze opschorting te lijden schade.

CONTACT CENTER NL BV is gerechtigd tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met CONTACT CENTER NL BV gesloten overeenkomsten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf en indien opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

4. De gevolgen van opschorting, staking of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3. Indien CCNL door de opschorting, staking dan wel ontbinding van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van Opdrachtgever.

4. CCNL is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting, staking dan wel ontbinding.

5. 5. Opschorting, staking dan wel ontbinding van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Opschorting, staking of ontbinding ontheft de opdrachtgever niet zijn financiële verplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden na te komen. Daarenboven is CONTACT CENTER NL BV alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door CONTACT CENTER NL BV gederfde inkomen.

 

Artikel 14 – Vervanging nietige bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CONTACT CENTER NL BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 15 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar CONTACT CENTER NL BV haar zetel heeft.. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft CCNL het exclusieve recht om het geschil voor te leggen aan de rechter van vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 15 – Slotbepalingen 

1. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling door CCNL vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2. CCNL heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na deze wijziging.

3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te […] onder nummer […] en te vinden op de website van CCNL (www.contactcenternl.nl), [hyperlink toevoegen] zal gelden.

 

Contact Center NL – 24 september 2014